АЗ КАРАМ С КАСКА 2

bike test
юни 6, 2018

МАГАЗИН ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

НИКИ БАЙК”

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на състезание по колоездене

Аз карам с каска“

за деца до 16г.

1. ОРГАНИЗАТОРИ

Проявата се организира от:

  • магазин за велосипеди „Ники байк” – Габрово
  • Община – Габрово

Целта на инициативата е да се обединят усилията на различни институции и общности, за да се популяризират планинското колоездене, възможностите за спорт и развлечения в съхранена природна среда.

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезанието ще се проведе на 01 юни 2019 (събота) от 10.00 часа в парка пред блок „Сони” – гр. Габрово.

Стартът и финалът са на площадката с люлки. Подробности по организацията и провеждането на състезанието са дадени в Програмата и на интернет във фейсбук – „АЗ КАРАМ С КАСКА“

3. ЗАПИСВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Записването за участие в сътезанието се извършва на адрес https://goo.gl/forms/PpiZFce5C9fnWEyw1 и на място в деня на състезанието срещу такса в размер на 2,00 /два/ лева за един участник.

Регистрацията и получаването на състезателните номера се извършва от родител (настойник) на 02.06.2018 г. Регистрацията става по реда на пристигането. При регистрацията участниците предоставят на организаторите следните документи:

– Декларация за информираност и съгласие с условията за участие в състезанието /подписва се на място от родител/;

За инстинността на подадените документи всеки родител сам носи отговорност.

4. РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

4.1. В състезанието могат да участват представители на двата пола при положение, че:

– участниците са придружени от родител или пълнолетен и упълномощен /с нотариално заверено пълномощно/ от родителите на участника представител;

– към датата на провеждане на събитието са в добро физическо и психическо здраве;

– участват с велосипед в добро техническо състояние, като задължително носят каска и ръкавици по време на състезанието.

За участие в състезанието не се изисква принадлежност към спортен или велосипеден клуб.

На участъците с повишена техническа трудност на преминаване ще бъде поставена необходимата сигнализация и маркировка, с която всички участници са длъжни да се съобразяват.

4.2. Опазване на околната среда

Част от състезателното трасе преминава през зелените площи на парка което изисква отговорно и ангажирано отношение към опазването на околната среда. Идеята е да се проведе състезание, което да провокира екологосъобразно поведение в съхранена природна среда чрез упражняването на неагресивни и щадящи биологичното разнообразие спортове и инициативи.

В тази връзка е забранено изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид (гуми, хранителни отпадъци, опаковки, бутилки и т.н.) по протежението на трасето. Изхвърлянето на тези отпадъци е разрешено само и единствено на съответните места в началните и крайни точки на трасето, както и на контролните точки. Всяко нарушение на това правило се наказва с отстраняване от участие в състезанието.

4.3. Всички участници трябва да бъдат готови за старт 20 минути преди определения час на стартиране. Състезатели, закъснели с повече от 5 минути за старт, ще бъдат отстранявани от старт.

4.4 Контролни точки по трасето. Местоположението на контролните точки ще бъде обявявано преди всеки старт, а преминаването през всяка от тях е задължително за всеки участник. Пропускането на контролна точка води до отпадане от съответния участник.

4.5. Отпадане от състезанието:

при отказ от състезанието – всеки участник, който откаже да продължи участието си в състезанието /независимо по каква причина/, е длъжен да уведоми ръководителя на състезанието или официален представител на организаторите за своето отказване.

– дисквалификация – с решение на съдийската комисия при неспазване на Наредбата, както и грубо нарушаване на спортсменската етика.

  1. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Състезанието се провежда в следните възрастови групи:

– деца до 4 г.;

– деца от 5 до 6 г.

– деца от 7 до 9 г.

– деца от 10 до 12 г.;

– деца от 13 до 16 г.

Разделени на момичета и момчета

За сформирането на една възрастова група е необходимо участието на най-малко 3 състезатели. В случай, че участниците са по-малко от 3, възрастовите групи се обединяват по решение на организаторите.

  1. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класирането е индивидуално, по възрастови групи и за време.

Всеки участник получава фланелка и стикер от събитието.

Победителите ще получат медали и предметни награди.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички спорни въпроси по отношение на състезателната част се

решават на място от организаторите на адрес – https://www.facebook.com/events/815345278849264/ и тел. +359877327337

Организаторите си запазват правото на промени, с изключение на т. 6, поради непредвидени и наложителни причини.